0%
 
ናይ ዮርክሸርን ሃምበርን ናይ ስደተኛታት ምውህሃድ ስትራተጂን ዋዕላን
ምይይጥን ሕቶታትን
ስደት ዮርክሸር ንኣብ ከባቢታት ዮርክሸርን ሃምበርን ዝርከባ ውድባት፡ ስደተኛታት ንምምሕዳርን ንሓደስቲ ስደተኛታትን እንተላይ ዕቑባትን ንክወሃሃዱ ንምሕጋዝን፡ ስትራተጅያዊ ደገፍ ዚህብን ውድብ እዩ። ኣብዚ እዋን'ዚ፡ ንዕቑባት ብዝበለጸ ክንሕግዞም ጽቡቕ ውጽኢት ከምጽእ ዝኽእል ሓድሽ ዞባዊ ናይ ዕቑባት ናይ ምውህሃድ ስትራተጂን ናይ ዕቑባት ምውህሃድ ዋዕላን ነሳልጥ ኣለና።እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ፡ ምስ ኣብዚ ከባቢ ዝርከቡ ሰብ ብርክን እንተላይ ዕቑባትን ዑቕባ ሓተትን ብዛዕባ ዝተፈላለየ ናይ ዕቑባት ምውህሃድ ኣብ ምይይጥ ንርከብ ብምህላውና፡ ኣብዚ ጉዳይ'ዚ ናትኩም ርእይቶን ሓሳባትን ክንሰምዕ ከኣ ንደሊ ኣለና።

እዚ ናይ ምይይጥ ሕቶታት ኣካል ናይቲ ምይይጥ ኮይኑ፡ ንምምላሱ ከኣ ካብ 10 ክሳብ 15 ደቓይቕ እዩ ዝወስድ። ግብረ-መልስኹም ኩሉ ግዜ ስመ-ስቱር እዩ ማለት ስምኩም ኣይግለጽን እዩ። ዕቑባት ኣብዚ እዋን'ዚ ኣብዚ ዞባ ከመይ ይወሃሃዱ ኣለዉ ንምርዳእ ስለዝሕግዘና፡ ኣበርክቶኹም ኣዝዩ የገድሰና እዩ። ከምኡ'ውን፡ ንዝመጽእ ውሑድ ዓመታት ቀዳምነታትና ብዝግባእ ንክንሰርዕ እውን ይሕግዘና'ዩ።

እዚ ሕቶታት'ዚ ነዚ ሓድሽ ስትራተጂን ዋዕላን ከመይ ከም እትቐርጽዎ ከኣ ዕድል ይኸፍተልኩም። ፍልጠትኩም፡ ተመኩሮታትኩም፡ እትጻወትዎ ግደ ብዘየገድስ፡ ርእይቶታትኩም ክንሰምዕ ንደሊ ኢና። እቲ ሕቶታት ንኹሉ ኣብ ናይ ዕቑባት ምውህሃድ ተገዳስነት ዘለዎ ሰብ፡ እንተላይ ሞያውያን፡ ወለንተኛታት፡ ኣገልግሎት ተጠቀምቲ ይኹኑ ዝተመርጹ ኣባላት ተባሂሉ እዩ ተዳልዩ።

መምርሒታት ምምላስ ሕቶታት

"ዕቑብ" ክንብል እንከለና፡ ብምግዳድ ንስደት ከምዝኸይድ ወይ ከኣ ኣብ ካልእ ሃገር ሓታት ዑቕባ ከምዝኸውን ዝተገብረ ንኹሉ ኣብ ዮርክሸርን ሃምበርን ዝነብር ሰብ ማለትና እዩ፡ ንኣብነት፡ ከም ዕቑብ ወይ ሓታት ዑቕባ።

"ወሃብቲ" ክንብል እንከለና ከኣ፡ ኣገልግሎት ወሃብቲ ማለት ኮይኑ፡ ንወለንተኛታት ናይ ማ/ሰብ ክፋል (VCS) እውን የጠቓልል።

ነቲ "ምውህሃድ" ዚብል ኣብዚ ምይይጥ ኣይክንገልጾን ኢና፡ የግዳስ እቲ ምውህሃድ ክበሃል እንከሎ ንዓኹም እንታይ ትርጉም ኣለዎ ኣብ ዝብል ኢና ክንምርኮስ ንደሊ። ምውህሃድ ንዚተፈላለዩ ሰባት ዝተፈላለየ ትርጉም ክህቦም ስለዝኽእል። ግን ከኣ ንመብዝሕትኡ "ምውህሃድ" ክበሃል እንከሎ ናይ ምቅርራብ፡ ምጽንባር፡ ምትሕውዋስ፡ ሕውነት፡ ተቐባልነት፡ ዕድል፡ ረዓምነት፡ መርሓባነት፡ ኣብ ቤትካ ከምዘለኻ....ወዘተ ዝኣመሰሉ ሓሳባት እዩ ዘስምዕ።

ነፍሲ-ወከፍ ሕቶ ብዛዕባ ናይ ዕቑባት ምውህሃድ ኣብ ዮርክሸርን ሃምበርን መግለጺ ይህብ፡ ከምኡ'ውን ንስኻትኩም እቲ ሕቶ ቅኑዕ ነጸብራቕ ናይቲ ኣብ ዞባና ዝካየድ ዘሎ ድዩ፡ መዐቀኒ ካብ 1 (እቲ መግለጺ ብፍጹም ቅኑዕ ኣይኮነን ዝብል ኣተሓሳስባ እንተለኩም) ክሳብ 10 (እቲ መግለጺ ብልክዕ ቅኑዕን ሓቅን እዩ ንምባል) ብምጥቃም ትምልስዎ።

መልስታት ኣብ ብዙሕ ረቛሒታት'ኳ ዝምርኮሱ እንተኾነ፡ ብዝተኻእለ መጠን ቀሊል መምዘኒ ክትመርጹ ንምሕጸን። ንኣብነት፡ ሓደ መግለጺ ንመብዝሕትኦም ዕቑባትን ( ወይ ከኣ ኣገልግሎታት) ሓቂ ምስ ዝኸውን፡ ን10 ዝተቐራረበ መልሲ ክትህቡ ትኽእሉ። የግዳስ ካልእ መግለጺ ንውሑዳት ዕቑባት (ወይ ኣገልግሎታት) ጥራሕ ኣቂ እንተኾይኑ፡ ጥቓ 1 መልሲ ምናልባት ንናትኩም ርእይቶ ብግቡእ የንጸባርቕ ይኸውን።

ብትሕትና ንኹሉ ሕቶታት ኣብ ናይ ባዕልኹም ኣፍልጦን ተመኩሮን ብምምርኳስ፡ ብዘለኩም ርድኢት ወይ ኣጠማምታ ጥራሕ ክትምልሱ ንላቦ፡ ዋላ ከባብያውን ውልቃን እውን እንተኾነ። እዚ ነቲ ንስኹም እትቕመጥዎ ከባቢ ወይ ከኣ ዞባ ብምሉኡ ዚዛመድ ክኸውን ይኽእል። ነቲ እትቕመጥዎ ቦታ ወይ ስራሕኩም ወይ ድማ ንክልቲኡ ዝምልከት ክኸውን እውን ይኽእል።

ንሓንቲ ፍልይቲ ሕቶ ክትምልስዋ ዘይትኽእሉ ኮይኑ ምስ ዝስማዓኩም፡ ክትሰግሩዋ ማለት ክትገድፉዋ ትኽእሉ ኢኹም።

እቲ ሕቶታት ሓሙሽተ ክፍልታት ይሕዝ። ንሳተን ከኣ ህዝቢ፡ ቦታታት፡ ኣገልግሎት ወሃብቲ፡ ሽርክናታትን ተሳታፍነትን እየን። ድሕሪ መወዳእታ ናይ ናይ ነፍሲ-ወከፍ ክፍሊ ከኣ፡ ኣረኣእያኹም ይኹን ሓሳባትኩም እትገልጹሉ ወይ ድማ ነቲ እትህብዎ መልሲ ብዝያዳ ኣስፍሕ ኣቢልኩም ንምግላጽ ዝኸውን፡ ናይ "ርእይቶ" መውሃቢ ቦታ ኣሎ። ንኣብነት፡ ገለ ካብቶም መግለጽታት ንዝተጣየሱ ዕቑባት ሓቂ ክኸውን እንከሎ፡ ንሓተትቲ ዑቕባ ግን ቅኑዕ ዝይኮነ ኮይኑ ክስማዓኩም ይኽእል ወይ ከኣ ንገለ ጉጅለታት ናይ ዕቑባት ወይ ከኣ ቦታታት ጥራሕ ሓቂ ክኸውን ይኽእል።
ምልክታ ብሕትነት (ሓለዋ ዳታ)

እዚ ገምጋም'ዚ ብፍጹም ስመ-ስቱር እዩ። ከም ውልቀሰባት ከፍልጠኩም ዝኽእል ዝኾነ ይኹን ጸብጻብ ኣይንሓተኩምን ኢና።
መንነትኩም ከፍልጥ ዚኽእል ዝኾነ ተወሳኺ ሓበሬታ ክትህቡና እንተ መሪጽኩም፡ ቅድሚ ነቲ ምይይጥ ምሕታምና ነልግሶ ኢና፡ ካብኡ ሓሊፉ፡ ነዚ ሓበሬታ'ዚ ኣብ መዛግብና'ውን እንተኾነ ኣይንሕዞን ኢና።

ስደት ዮርክሸር ኣብ ናይ ሊድስ ሽማግለ ከተማ ተደኲኑ ዝርከብ ኮይኑ፡ እዚ ሕቶታት'ዚ እውን በቶም ሽማግለ እዩ ዚካየድ። ርበ-ቦታና (website) ኣብ እትጥቀሙሉ፡ ተመኩሮኹም ንምምሕያሽ ኩኪታት (cookies) ንጥቀም ኢና። ናይ ኩኪ ክወናኹም እንተዘይቀይርኩሞ፡ ብወገንና ብኣጠቓቕማ ሕጉሳት ከምዝኾንኩም ጌርና ኢና ክንወስዶ።